IN RECOGNITION OF EXCELLENCE

National & International Awards - 2008
Sh.Bala Bhaskar S
Mrs.Chandra Reddy, RIS
Sh.Chandra Teja
Sh.Gupta S.K.
Dr.Ghzal Srinivas
Sh.Jayashankar Menon
Dr.Murthy JSN
Dr.Nageswara Rao DV
Sh.Pavan Choudary
Sh.Rao, VS
Padmabhushan K.Padmanabhaiah,IAS
Sh.K.S.Rajasekhar Rao
Sh.S.R.Koti
Dr.Pratap C.Reddy
Sh.M.Narasimhappa, IRS
Sh. K.Rama Mohan Rao, IAS
Sh.C.S.Rao, IAS
Sh.T.K.A.Nair, IAS
Dr.J.S.Sarma, IAS
Sh.P.K.Rastogi, IAS
Sh.Dora H.J
Sh.V.S.Sampath, IAS
Sh.A.P.V.N.Sarma, IAS
Sh.R.Chandrasekhar, IAS
Sh.J.D.Seelam
Ms.Rama Prabha
Sh.Satish Chander, IAS
Ms.Geetanjali
Vyalar Ravi
Sh.M.M.Pallam Raju
Sh.Santosh Kumar Bagrodia
Smt.D.Purandareswari
Sh.Kapil Sibail
Sh.Venu Madhav
Sh.Arja Srikant, IRTS
Smt. Usha Rao
Dr.P.L.Sanjeeva Reddy, IAS
Sh.Malladi Bhaskar
Sh.Krupadanam
Sh.Raju
Sh.B.Vinod Babu
Sh.D.Suman
Sh.Satish
Sh.T.Ramachandradu, IAS
Sh.P.V.Bhide, IAS

Back